Moleküler Biyolojik Analizler

Genetik Analizler

RT-PCR ve klasik PCR platformu

Real-Time PCR platformu

Sekans Analizi

Akım sitometri

Hücre Ayırma (Cell Sorting)

Hücre Yüzey Markerları Analizleri

Apoptoz Analizi (Annexin V, JC-1, TUNNEL)

Hücre döngüsü (Cell Cycle) Analizi

Transfeksiyon

siRNA (gen susturma)

miRNA (miRNA overexpression, inhibition)

GFP-Tagging

Gene overexpression

İmmünolojik Analizler

ELISA ile immün yanıtların değerlendirilmesi: Kan, serum, plazma veya kültür süpernatanlarında belirteç tayini

ELISA ile titrasyon

Akım sitometrisi ile hücre alt popülasyonlarının analizi

Western Blot ile protein analizi İmmünpresipitasyon (IP) analizi

Antikorun biyolojik aktivitesinin incelenmesi: ADCC (antikora bağımlı hücre aracılı sitotoksisite), CDC (Kompleman bağımlı sitotoksisite)

Eksozomal RNA Analizleri

Hücre ve biyolojik sıvılardan eksozom izolasyonu ve karakterizasyonu

Kodlamayan RNA (miRNA, lncRNA, piwiRNA) Analizleri

Luciferase Reporter Assay

DNA Hasarı Analizleri

Comet assay analizi

Sinyal Yolak analizleri

Gen ekpresyonu profilleme